Nynäshamn - GDPR

VILLKOR SAMT INFORMATION I KORTHET

På omstående sida finns information rörande eventuellt samtycke till publicering av personuppgifter (t ex bildpublicering). Det är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar detta.

Information rörande eventuellt samtycke till publicering av personuppgifter

I den nya dataskyddsförordningen (GDPR) regleras de nya bestämmelserna vilka, från och med 2018-05-25, gäller i samband med publicering av personuppgifter.

För att Kulturskolan ska ha tillåtelse att, till exempel, publicera bild på elev (på skolans hemsida, i folder eller liknande) i syfte att informera om skolans verksamhet, behöver Kulturskolan en ifylld blankett om ”Samtycke till bild- och namnpublicering”.

Om samtycke önskas medges behöver Kulturskolans expedition kontaktas för att erhålla samtyckesblankett samt medföljande informationsblankett per post.

Ifylld samtyckesblankett postas till: Kulturskolan, Nynäsvägen 20, 149 40 Nynäshamn

Information gällande personuppgiftsbehandling – GDPR – kulturskola

När du ansöker om plats i någon av Kulturskolans aktiviteter så inhämtar Nynäshamns kommun personuppgifter om både elever och vårdnadshavare i de fall eleven är omyndig. Personuppgifterna behövs för att kunna erbjuda undervisning, säkerställa att rätt elev närvarar och för att fakturering ska ske till rätt person. De personuppgifter som behandlas är de du själv lämnar i ansökan som personnummer, namn och kontaktuppgifter, men det sker även kompletteringar från skatteverkets folkbokföringsregister, såsom adress och familjebild. Under pågående skolgång kommer även personuppgifter som vilken skola och klass eleven går i, samt närvaro och frånvaro att behandlas.

 

Genom att du eller ditt barn påbörjar erbjuden undervisning så ingår du/ni ett avtal med kulturskolan. Behandlingen av personuppgifter sker då med stöd av artikel 6.1 punkt b i dataskyddsförordningen GDPR. För att fakturering av avgift ska kunna ske så behandlas personuppgifter även med stöd av artikel 6.1 punkt c. Personuppgifterna kommer användas i kulturskolans administrativa system för att säkerställa rätt identitet, närvarokontroll och för att kunna fakturera avgift.

 

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt överlämnas till andra myndigheter, till exempel statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som skolgången är aktuell. Därefter kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen och gällande bokföringsregler kräver att de sparas.

 

Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för.

 

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas hos barn- och utbildningsnämnden. Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en månad kommer den registrerade att få information om skälet till förseningen.

 

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter i barn- och utbildningsnämndens system ska rättas. Den som anser att det finns felaktiga uppgifter kontaktar barn- och utbildningsnämnden.

 

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till den registrerade på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken begränsas eller raderas.

 

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt, begäran av registerutdrag, begäran av rättning felaktiga uppgifter:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Barn- och utbildningsnämnden har utsett ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om personuppgiftsbehandling och rättigheter enligt GDPR.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kommunens kontaktcenter. 

 

Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att inge klagomål på en behandling av sina personuppgifter till Datainspektionen. Information om det finns på www.datainspektionen.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete hittar du på www.nynashamn.se/gdpr.