Användarvillkor - Umeå

Villkor Kulturskolan

Vad är Kulturskolan?

Kulturskolan i Umeå är en kommunal, konstnärlig och pedagogisk fritidsverksamhet för barn och unga. Drivs av Umeå kommun, organisationsnummer: 212000-2627 

 

Vem får gå på Kulturskolan?

Kulturskolan är till för barn och unga 0-25 som är folkbokförda i Umeå kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen.

Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Instrumentundervisning kan ditt barn börja höstterminen då ditt barn fyller 9 år (bortsett från suzukiundervisning).

Ibland görs vissa undantag från denna regel. Det kan exempelvis vara när Kulturskolans lärare finns på en skola långt från Umeå centrum, och lediga platser finns. Undantag från åldersregeln kan också göras när det gäller särskilda instrument, tex fagott, oboe och kontrabas då ett av verksamhetens mål är att lyfta dessa ämnen. För mer information om detta, kontakta enhetschef Kendra McDonnell, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om du går musikestetprogrammet på Midgårdsskolan kan du inte fortsätta på Kulturskolan med det huvudinstrument du valt i ditt gymnasieprogram. Du är välkommen att fortsätta i våra orkestrar och ensembler och anmäler dig precis som vanligt i StudyAlong. Terminsavgiften för orkester är 300 kr.

Om du under ditt första år på musikprogrammet vill fortsätta hos Kulturskolan med ett bi-instrument så är detta möjligt. I åk 2 har du möjlighet att välja även bi-instrument på ditt gymnasieprogram och då får du avsluta dina enskilda lektioner/kurser hos oss på Kulturskolan. Du är som sagt välkommen att fortsätta i våra ensembler och orkestrar även då, och ända tills du är 25 år gammal.

 

Kan man gå flera kurser samtidigt?

Man kan enbart boka en terminskurs inom instrumentämne/sång per elev. Inom övriga ämnesinriktningar är det möjligt att boka flera kurser per elev/deltagare. Om en elev går en terminskurs inom instrument/sång, så kan denne även gå en kurs i andra ämnen, tex slöjd eller teater. 

Om en elev redan går en terminskurs inom musik eller sång, så får eleven vara med i orkestrar, ensembler och körer kopplade till aktuellt ämne gratis. 

 

Hur många deltagartillfällen ingår i kurserna?

Terminskurs löper under skolterminen, med lektionstillfällen varje vecka, undantaget lov och röda dagar. Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshop, studiebesök och aktiviteter som arrangeras av Kulturskolan.

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag t ex vid sjukdom eller vab. Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. I vissa fall tillsätts vikarie vid frånvaro.

I avgiften ingår även tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong.

Kulturskolan erbjuder även kortkurser och i dessa fall framgår det av kurskatalogen hur många tillfällen som ingår.

Kurser kan även förläggas på sommaren. Datum, tider och kurstillfällen framgår i kurskatalogen.

 

Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?

Vi har en generell start- och slutvecka för våra terminskurser, som gäller alla. Dessa tider meddelas via mejl, hemsida och sociala medier inför varje termin. Vid eventuella avvikelser från detta skickar respektive lärare ut terminsinformation som gäller din grupp. Våra terminskurser är undervisningsfria under skollov och helgdagar. Information om uppspel, konserter etc. kommer från respektive lärare under terminen.

 

Varför ändras tiden för deltagartillfällena ibland?

Ibland behöver Kulturskolans lärare göra om sina scheman och ändra tiderna för deltagartillfällen för att sätta ihop så bra grupper som möjligt. De flesta förändringar görs i övergången från termin till termin. 

Om ändring av tidpunkt behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever/deltagare och vårdnadshavare.

Tiden för deltagartillfällen kan komma att ändras beroende på hur många elever som anmält sig. Varje deltagartillfälle är minst 20 minuter.

 

Hur går undervisningen till?

Deltagartillfällena sker i grupp och/eller individuellt och anpassas så långt det är möjligt efter deltagarnas behov och intressen.

På Kulturskolan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer och kropp. Du lär dig musikens, filmens, konstens eller teaterns språk och skapar kreativt tillsammans med dina gruppkompisar och pedagogen. Ni har kul tillsammans.

Du som spelar instrument eller sjunger har möjlighet att vara med i orkester, ensemble, band eller kör.

Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt från öppna lektioner till stora konserter eller föreställningar. Pedagogen ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig. Kulturskolans konserter och föreställningar har nästan alltid fri entré för publiken.

 

Vad förväntas av mig som elev/deltagare?

Som elev/deltagare är du en betydelsefull del av gruppen. Alla behövs för att det ska bli musik, teater eller film och för att det ska bli trevlig stämning. När man medverkar i konserter, uppspel och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt.

På Kulturskolan får du gärna komma med förslag och idéer om hur du vill påverka undervisningen. Kulturskolan uppmuntrar alla deltagare att anmäla sig till Kulturskolans elevförening.

Om du spelar ett instrument blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på och använd det material och de videolektioner som finns på StudyAlong för att lära dig ännu mer. 

Vi förväntar oss att du meddelar din lärare/pedagog när du inte kan närvara. Meddela frånvaro via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss eller göra eftersökningar. Om du är frånvarande utan att höra av dig vid upprepade tillfällen riskerar du att förlora din plats i Kulturskolan.

På Kulturskolan är alla välkomna. Det finns ingen plats för mobbing, rasism eller kränkningar i Kulturskolan.

 

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan gör du via StudyAlong www.studyalong.se/umea. Du behöver mobilt BankID för att logga in.

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Är du myndig och planerar att själv delta i kurser lägger du till dig själv som barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Kulturskolans pedagoger och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta. 

 

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller via en app. Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

• använda appen med många bra funktioner

• boka kurser i kulturskolans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto

• hålla era kontaktuppgifter uppdaterade

• se information om bokade kurser, scheman, platser och lärare

• bekräfta återanmälan, alltså tacka ja till erbjudande om att fortsätta i Kulturskolan nästa termin, genom ditt vårdnadshavarkonto

• följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)

• kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum)

• Avboka pågående kursplats

Som elev kan du genom StudyAlong:

• använda appen med många bra funktioner

• kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)

• lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner

 

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?

Kulturskolans avgifter bestäms av Kulturnämnden i Umeå kommun.

Från och med 1 januari 2019 gäller följande avgifter per termin:

Terminskurs (inkl. Suzuki) 600 kr

Rabatt: Terminskurs 2, 3 osv 400 kr/termin

Endast en terminskurs inom instrument/sång per elev är möjlig

Kortkurs (5-10 tillfällen) 300 kr

El Sistema (frivillig verksamhet) 300 kr

Småbarnsmusik, kör/ensemble/orkester 300 kr

Om du redan går i en annan kurs på Kulturskolan, så får du vara med i orkestrar, ensembler och körer kopplade till ditt ämne utan att betala extra avgift

Fördjupningslinjen musik (F-linjen) 900 kr

Alla kursavgifter är inklusive moms.

 

Vilka kostnader tillkommer förutom kursavgiften?

När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan för 400 kr per termin inklusive moms. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

På vissa kurser behöver du själv bekosta de notböcker som läraren valt. Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc.

 

Vad gäller vid hyra av instrument från Kulturskolan?

Detta gäller för hyrestagare:

• Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.

• Hyrt instrument får inte utlånas till eller användas av annan än hyrestagaren.

• Kulturskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala uppkommen skada.

• Vid skada eller förlust ska hyrestagare kontakta Instrumentservice omgående. Kontaktuppgifter finns på umea.se/kulturskolan

• Hyrestagaren ska vara medveten om att instrumentet ej är försäkrat av Kulturskolan. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring inefattar även hyrda instrument. Skadeanmälan görs direkt till försäkringsbolaget.

• Förbrukningsdetaljer som till exempel strängar, plektrum, rörblad, harts, rengöringsartiklar, smörjmedel och oljor till brassinstrument etc. betalas av hyrestagaren. 

• Hyrtiden av instrumentet löper tills eleven återlämnar instrumentet till Kulturskolan, varje påbörjad termin debiteras hyrestagaren full instrumentavgift på 400kr. Hyrestagaren kontaktar Instrumentservice för att boka in en tid för återlämning. Kontaktuppgifter till Kulturskolan finns på umea.se/kulturskolan

 

Kan man få lägre avgift?

Går du fler än en terminskurs är kostnaden för terminskurs 2, 3 osv 400 kr/termin. 

En ensemble/orkester/kör är avgiftsfri för elever som går på instrument eller sång på Kulturskolan.

Några andra former av nedsatt avgift finns inte på Umeå Kulturskola.

Avgiftsbefrielse ansöks direkt via Kulturskolans enhetschefer. Se kontaktuppgifter på vår webb: https://www.skola.umea.se/skolor/kulturskolan/meny/kontakta-oss---vanliga-fragor.html

 

Får man prova på innan man bestämmer sig?

Anmälan till en terminskurs eller kortkurs är bindande och avgiften faktureras även om du tex hoppar av efter enbart ett deltagartillfälle. Du kan avboka din plats och få avgiften återbetald om detta sker innan kursstart.

Det finns andra sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan:

Ibland ordnar Kulturskolan kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook @kulturskolaniumea. Du kan också höra av dig om du vill veta mer innan du anmäler dig.

 

Vilka villkor gäller för betalning och avbokning?

Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen fram till dagen innan första kursdag. Avbokning görs via vårdnadshavarens konto på www.studyalong.se 

Är kursavgiften redan betalad vid bokningstillfället via kort eller Swish återbetalar vi full avgift. Har du valt faktura som betalningsmetod kommer vi inte skicka ut fakturan. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om eleven slutar under pågående termin, oavsett hur få lektioner eleven närvarat på.

 

Det räcker inte att bara säga till läraren för att avboka en kursplats.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om eleven slutar under pågående termin, oavsett hur få lektioner eleven närvarat på. Obetald faktura gäller inte som avbokning. Frånvaro räknas inte heller som avbokning. Avbokning görs via vårdnadshavarens konto på www.studyalong.se

 

Har du valt faktura som betalningsmetod skickas den inom ca en-två månader efter kursstart. Fakturan ska betalas inom 30 dagar, senast på förfallodatum. Därefter överlämnas fordran till inkasso.

Om fakturan är obetald vid förfallodatum avbokas kursen, eleven mister sin plats och kursplatsen återgår automatiskt till kurskatalogen. 

Vid allvarligare sjukdom/skada kan din plats sägas upp och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

 

Hur hanterar Kulturskolan personuppgifter?

Kulturskolan är en del av Umeå kommun och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Info finns här: www.umea.se/gdpr

I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att bedriva kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse. 

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet till Kulturskolan. Ring istället Kulturskolans administration för att få hjälp med bokning och liknande.

 

 

Vad gäller för fotografering, film och ljudupptagning?

Foto, film och ljudupptagning är inte tillåten för besökare i Kulturskolans lokaler.

Kulturskolan dokumenterar ibland undervisningen med bild och ljud och använder detta för olika ändamål. Via ditt konto kan du ge samtycke till detta.

Vid framträdanden på allmän plats kan Kulturskolan inte styra vilka andra som fotograferar eller hur de sprider materialet.

På filmkurserna ingår det som en del av undervisningen att som elev filma och bli filmad. Vi ser på filmerna tillsammans i gruppen och visar dem för inbjuden publik vid speciella tillfällen, men sprider dem inte vidare på mejl, sociala medier eller liknande utan ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev.

 

Hur ska jag göra om jag inte är nöjd?

Prata i första hand med läraren om det är något som inte funkar. Ofta går det att rätta till problemet. 

Allmänna synpunkter, önskemål och förslag kan framföras till Kulturskolans administration.

Klagomål kan lämnas via www.umea.se

 

Hur kommer jag i kontakt med Kulturskolan?

Besöksadresser:

Kulturskolan, Hamnmagasinet
Västra strandgatan 4
901 84 Umeå

Kulturskolan, Umestan
Paradvägen 36 (på Midgårdsskolan)
903 47 Umeå

Du hittar kontaktuppgifter på webben:
https://www.skola.umea.se/skolor/kulturskolan/meny/kontakta-oss---vanliga-fragor.html

Webb

Hemsida: www.umea.se/kulturskolan

Kurskatalog och anmälan: www.studyalong.se/umea

Facebook: www.facebook.com/kulturskolaniumea

App för StudyAlong finns både i AppStore och på Google Play