Östersund kulturskola villkor

Allmänna Villkor - Östersunds Kulturskola

 

1. Tillämpning

Dessa allmänna villkor tillämpas när Östersunds Kulturskola genomför kursverksamhet. Avvikelser från dessa villkor skall vara separat och skriftligt överenskomna för att vara gällande.

 

2. Kurser

I en terminskurs ingår minst 12 lektionstillfällen. Vid kortkurser och lovkurser framgår det av kurskatalogen hur många lektionstillfällen som ingår.

Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, extra repetitioner, konserter, uppspel, workshops, föreställningar, studiebesök, digitala lektioner och aktiviteter som arrangeras av Östersunds Kulturskola. Undervisning på distans räknas som ordinarie undervisning.

Varje lektion är minst 20 minuter och tiden varierar beroende på vilket ämne det gäller och hur många elever som ingår i gruppen. Avgiften per kurs och termin är densamma oavsett lektonslängd.

Alla kurser varar , om inte annan tid anges (till exempel kortkurs, helgkurs, lördagsskola). Om eleven vill fortsätta sin kurs får vårdnadshavare/myndig elev en länk av läraren där man kan boka in samma tid och ämne även kommande termin.

 

3. Bokning

3.1 Bokning av kurs

Förutsättning för bokning av kurs är registrering på den plattform Kulturskolan använder för genomförandet, StudyAlong. Genom registrering på plattformen kommer alla kurser som är möjliga att boka att vara tillgängliga.

Bokning av kurser sker i enlighet med StudyAlongs användarvillkor och genom att följa de instruktioner som ges genom plattformen.

Om vårdnadshavare och/eller elev har skyddade personuppgifter ska ni inte registrera er via systemet StudyAlong. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för manuell handläggning.

3.2 Ångerrätt vid bokning av kurs

  1. Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs. Du har inte ångerrätt om kursen påbörjas inom 14 dagar från genomfört köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela Kulturskolan via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt beskriv tydligt i ditt mejl att du ångrar din köp. Vänligen observera att du inte har ångerrätt efter kursstart.

3.3 Avbokning av kurs efter kursstart

Avbokning under pågående termin måste meddelas Kulturskolan skriftligen, eller via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så fort som möjligt. För att avbokning ska anses giltig behöver namn, födelsedatum och den kurs som avbokas meddelas vid avbokningen.

Kulturskolan återbetalar ingen kursavgift vid avbokning under pågående termin.

3.4 Sjukdom eller skada

Vid allvarlig sjukdom eller skada kan kursen avbrytas och del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

 

4. Inställd kurs eller lektion

För det fall Kulturskolan helt ställer in en planerad kurs innan start har du rätt till full återbetalning av erlagd avgift för den kursen.

Om inte Kulturskolan kan erbjuda minst 12 lärarledda kurstillfällen under en termin kommer kursdeltagaren i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle, om möjlighet finns till detta. Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället. Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställd lektion. Om det är eleven som är sjuk eller inte kommer till lektion räknas det inte som inställd lektion.

Inställda lektioner från Kulturskolans sida, till exempel om läraren är sjuk eller ändrad tid/plats meddelas via meddelas via sms och StudyAlong iRum.

 

5. Priser och betalning

Priset för Kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen och anges alltid inklusive moms. I kundvagnen visas det totala priset inklusive moms. I avgiften ingår även tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong och PlayAlong.

Avtalet är bindande när du har genomfört och betalat bokningen. Notera att bestämmelserna ovan om möjligheter till avbokning används (punkt 3:1 och 3:4).

 

6. Instrumentuthyrning

Möjlighet och priser för att hyra instrument framgår av gällande kurskatalog. Hyra av instrument kan enbart genomföras på samma sätt som kursbokning. Hyrt instrument får inte lånas ut.

 

6.1 Ansvar

Den som hyrt ett instrument av Kulturskolan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet. Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står hyrestagaren alltid för reparationskostnaderna. I fråga om underårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

 

6.2 Förlorat instrument

Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet till det nominella värde som anges vid uthyrning. I fråga om underårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

 

6.3 Försäkring

Kulturskolans instrument är inte försäkrade genom kommunen.

 

7. Force Majeure

Kulturskolan är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför Kulturskolans kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom t.ex. extrema väderförhållanden (t.ex. brand, torka, översvämning, extrem kyla och ras), krig, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på råvaror och resurser, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft, arbetskonflikt, pandemi, långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning.

Om Kulturskolan önskar åberopa befriande omständighet ska Kulturskolan omedelbart underrätta om när händelsen påbörjades samt när den beräknas upphöra. Om Kulturskolan underlåter lämna sådant meddelande äger Kulturskolan inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund.

Tiden för fullgörande av den relevanta förpliktelsen ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Om omständigheten som orsakat hindret för genomförandet av förpliktelsen pågår under längre tid än 6 månader äger båda parterna rätt att häva bokningen i sin helhet.

 

8. Personuppgiftsbehandling

Kulturskolan behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning, Östersunds Kommuns riktlinjer för personuppgiftshantering.

 

9. Ansvarsbegränsningar

 

 

10. Fel och avhjälpande

Reklamationer och klagomål ska i första hand framföras till läraren för den aktuella kursen. Allmänna synpunkter, klagomål, önskemål och förslag kan framföras till Kulturskolans administration på adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

11. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

För det fall lösning eller överenskommelse ej kan göras ska tvist hänskjutas till allmän domstol och Östersunds Tingsrätt.

 

Personuppgiftshantering - Östersunds Kulturskola

 

1. Behandling av personuppgifter 

Östersunds kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn på elev och målsman, personnummer för elev och målsman, adress, telefonnummer och vald kurs/lärare

 

2. Syfte

Syftet med behandlingen är för att kunna kontakta dig om du har anmält dig till en kurs på Kulturskolan, för att kunna kontakta och tilldela eleven en plats, för att ni ska få tillgång till studiesystemet Study-Along, för att enkelt kunna tillhandahålla betalning via kort och swish och för schemaläggning inom Kulturskolan. Vi behöver också säkerställa att rätt elev går i rätt kurs anpassad för rätt ålder.

Vi har fått dina uppgifter från folkbokföringsregistret. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Om du inte lämnar ut dina uppgifter och fullföljer betalningen kan eleven inte delta i Kulturskolans kurser. Undantag görs för elev som har skyddade personuppgifter. Kontakta i så fall Kulturskolan.

 

3. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är  samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 

4. Lagringstid

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du eller ditt barn är elev i Kulturskolan.

 

5. Delande av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företaget StudyAlong, dvs de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

 

6. Cookies

Internetplatsen StudyAlong använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt.

 

7. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Kulturskolan och Kultur och fritidsnämnden i Östersund. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller direkt till kommunens e-tjänst på www.ostersund.se under fliken Kontakt

 

8. Kontakt

Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd