Nynäshamn - Frågor & Svar

Konton

Hur skapar jag ett konto?

 • Du behöver svenskt personnummer och måste vara över 18 år för att registrera dig.
 • Du som vårdnadshavare eller myndig registrerar dig via skolans registreringssida.
 • När du som vårdnadshavaren eller myndig skapat ditt konto lägger du till barn via ”Min sida” för att ge eleven ett eget konto. Myndig lägger till sig själv som barn.
 • Har du skyddade uppgifter kontaktar du din skola för hjälp med registreringen.
 • Är du god man eller förvaltare åt en elev skapar du ett konto åt dig själv och kontaktar sedan din skola som hjälper dig koppla barnet till ditt konto.

Jag kan inte hämta mina uppgifter när jag skapar mitt konto

 • Kontrollera att du stavat ditt namn på samma sätt som det är registrerat hos Skatteverket. Personnumret och namnet matchas mot Skatteverket för att uppgifterna ska kunna hämtas ner.

Jag kan inte skriva in min adress när jag skapar konto, varför?

 • Du kan inte skriva i adressfältet. Dina adressuppgifter ska hämtas upp automatiskt från Skatteverket när du fyller i fullständigt namn och personnummer. Stämmer inte uppgifterna kontaktar du din skola.

Jag hittar inte mina barn när jag försöker skapa deras konton

Kontakta din skola om du inte hittar dina barn i systemet.

Orsaker:

 • Barnet är myndigt och dyker då inte upp i rullisten vid registrering. Myndiga kan skapa egna konton.
 • Den som försöker registrera barnkontot är inte vårdnadshavare
 • Barnet är redan registrerat i systemet av en annan vårdnadshavare i annan kommun.

Barnets andra vårdnadshavare är den som har konto i StudyAlong. Hur kommer jag som inte har ett konto åt uppgifterna?

 • Gå till skolans registreringssida och skapa ett konto. Nu kommer du kopplas automatiskt till familjebilden som finns hos Skatteverket (NAVET) och se era barns konton och era bokningar. Finns ingen familjebild blir det ingen koppling.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter

 • Har du ett konto kan du som vårdnadshavare logga in med BankID på studyalong.se. Inga ytterligare inloggningsuppgifter behövs. Väl inloggad kan du se dina kontouppgifter och byta lösenord på ditt och barnens konton.

Hur loggar en elev in på sitt konto?

 • Vårdnadshavaren administrerar elevens/barnets inloggningsuppgifter via sitt vårdnadshavarkonto. Användarnamnet står inom parentes efter barnets namn och vårdnadshavaren kan även skapa ett nytt lösenord åt eleven/barnet. Eleven kan logga in via appen och på sajten: studyalong.se

Jag har redan ett konto i en annan kommun. Hur flyttar jag?

 • För att flytta ett konto måste alla pågående kursbokningar och instrumenthyror i den gamla kommunen avslutas.
 • Kontakta din skola och uppge användarnamn på de konton som ska flyttas och vilken kommun ni är registrerade i.

Funktioner

Ladda ner appen!

 • Du kan ladda ner appen ”StudyAlong” via Google Play eller App Store.
 • Både vårdnadshavare och elev kan logga in på sina konton via appen.
 • I appen kan vårdnadshavare se alla sina kurser (schema), lämna frånvaro, kommunicera i iRum (digitala klassrummet). Elev kan se sina kurser (schema) och kommunicera.

Kan man boka kurser i appen?

 • Nej, man måste logga in på studyalong.se för att boka kurser.

 

VILLKOR SAMT INFORMATION I KORTHET

På omstående sida finns information rörande eventuellt samtycke till publicering av personuppgifter (t ex bildpublicering). Det är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar detta.

Terminsavgiften är 800 kr. Terminsavgift debiteras tills uppsägning av plats sker. På Kulturskolans hemsida finns en översikt av samtliga terminsavgifter. Om eleven inte ska fortsätta nästa termin måste vårdnadshavare säga upp platsen senast: 15/8 för att ej debiteras för följande hösttermin, och 15/12 för att ej debiteras för följande vårtermin. Uppsägning av plats måste göras i Studyalong  av vårdnadshavare.

Påbörjad termin debiteras med gällande terminsavgifter. För nybörjare, dvs. första terminen i ett ämne, ges möjlighet att prova på ämnet det första lektionstillfället. Uppsägning av plats för nybörjare görs till expeditionen senast innan det andra lektionstillfället för att undvika debitering av terminsavgift. Vid utebliven betalning påförs lagstadgad påminnelseavgift.

Information rörande eventuellt samtycke till publicering av personuppgifter

I den nya dataskyddsförordningen (GDPR) regleras de nya bestämmelserna vilka, från och med 2018-05-25, gäller i samband med publicering av personuppgifter.

För att Kulturskolan ska ha tillåtelse att, till exempel, publicera bild på elev (på skolans hemsida, i folder eller liknande) i syfte att informera om skolans verksamhet, behöver Kulturskolan en ifylld blankett om ”Samtycke till bild- och namnpublicering”.

Om samtycke önskas medges behöver Kulturskolans expedition kontaktas för att erhålla samtyckesblankett samt medföljande informationsblankett per post.

Ifylld samtyckesblankett postas till: Kulturskolan, Nynäsvägen 20, 149 40 Nynäshamn

Information gällande personuppgiftsbehandling – GDPR – kulturskola

När du ansöker om plats i någon av Kulturskolans aktiviteter så inhämtar Nynäshamns kommun personuppgifter om både elever och vårdnadshavare i de fall eleven är omyndig. Personuppgifterna behövs för att kunna erbjuda undervisning, säkerställa att rätt elev närvarar och för att fakturering ska ske till rätt person. De personuppgifter som behandlas är de du själv lämnar i ansökan som personnummer, namn och kontaktuppgifter, men det sker även kompletteringar från skatteverkets folkbokföringsregister, såsom adress och familjebild. Under pågående skolgång kommer även personuppgifter som vilken skola och klass eleven går i, samt närvaro och frånvaro att behandlas.

 

Genom att du eller ditt barn påbörjar erbjuden undervisning så ingår du/ni ett avtal med kulturskolan. Behandlingen av personuppgifter sker då med stöd av artikel 6.1 punkt b i dataskyddsförordningen GDPR. För att fakturering av avgift ska kunna ske så behandlas personuppgifter även med stöd av artikel 6.1 punkt c. Personuppgifterna kommer användas i kulturskolans administrativa system för att säkerställa rätt identitet, närvarokontroll och för att kunna fakturera avgift.

 

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt överlämnas till andra myndigheter, till exempel statistiska centralbyrån (SCB), i de fall där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som skolgången är aktuell. Därefter kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen och gällande bokföringsregler kräver att de sparas.

 

Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för.

 

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas hos barn- och utbildningsnämnden. Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en månad kommer den registrerade att få information om skälet till förseningen.

 

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter i barn- och utbildningsnämndens system ska rättas. Den som anser att det finns felaktiga uppgifter kontaktar barn- och utbildningsnämnden.

 

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till den registrerade på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken begränsas eller raderas.

 

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt, begäran av registerutdrag, begäran av rättning felaktiga uppgifter:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Barn- och utbildningsnämnden har utsett ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om personuppgiftsbehandling och rättigheter enligt GDPR.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller via kommunens kontaktcenter. 

 

Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att inge klagomål på en behandling av sina personuppgifter till Datainspektionen. Information om det finns på www.datainspektionen.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete hittar du på www.nynashamn.se/gdpr.